Przez krew

(11) Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzonego świata pochodzący, (12) wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. (13) Bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych i przywracają cielesną czystość, (14) o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. List do Hebrajczyków 9:11-14

W starym testamencie już od Abla i Kaina możemy zauważyć, że jak człowiek chciał oczyścić się od swego grzechu musiał złożyć ofiarę ze zwierzęcia. Nakładał ręce na zwierze aby się utożsamić z nim aby grzech który go obciążał przeszedł na zwierzę. Następnie zabijano zwierzę za grzech człowieka.

Te ofiary miały swoją nie doskonałość. Należało składać ofiary za kolejne grzechy które się popełni. Krew zwierząt potrafiła tylko przykryć grzech, nie potrafiła go całkowicie zmazać i nie potrafiła dać czystego sumienia.

Dlatego Bóg dał inne rozwiązanie poprzez swojego syna Jezusa Chrystusa.

Pan Jezus był bez winy, bez grzechu, a jego krew była wyjątkowa. Dlatego on mógł ponieść grzechy ludzi i umarł za nie abyśmy nie musieli za te grzechy umierać.

Skoro jest zbawienie w Jezusie co ja mam uczynić?

Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i nie potrafisz przestać grzeszyć. Proś o wybaczenie swoich grzechów tych wszystkich które pamiętasz. Zaproś Pana Jezusa do swojego serca i do swojego życia aby to ON zaczął nim teraz kierować. Powiedz to wszystko w modlitwie.

Jeśli twoje słowa były szczere, Pan Jezus wypełni twoje serce i dzięki pracy Ducha Świętego będzie ci pokazywał co należy zmienić. Bóg da ci nowe serce i nową naturę, która nie będzie już lubić grzeszyć. Jeśli tylko się potkniesz i zgrzeszysz będziesz mógł od razu przyjść z tym do Pana Jezusa a on ci odpuści twe przewinienia.

Z Bożego Słowa z 1 listu Świętego Jana 5:13 dowiadujemy się że możemy być pewni swojego zbawieniaTo napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

 

I co dalej?

1. Czytaj Biblię każdego dnia przez co będziesz lepiej poznawał swojego zbawiciela (sugerowana jest Ewangelia według Świętego Jana- ukazuje Jezusa jako Boga) 1 List Świętego Piotra 2:2 „Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.”

2. Módl się każdego dnia i rozmawiaj z Bogiem. List Świętego Pawła do Filipian 4:6-7 „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”

3. Miej społeczność z innymi ludźmi, którzy także należą do Pana Jezusa, aby pomogli ci wzrastać duchowo.

4. Mów innym co Pan Jezus dla ciebie uczynił i jak ciebie zmienia.