Sąd

 A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd,  List do Hebrajczyków 9:27

Z tego tekstu Bożego Słowa wynika jasno, że po śmierci człowieka jest sąd. Ja i ty będziemy musieli zdać sprawę ze swojego życia. Nie będzie możliwości odpokutowania za swoje grzechy. Albo będzie dla ciebie Niebo (życie wieczne z Bogiem) albo Piekło (wieczne oddalenie od Bożej chwały w jeziorze ognistym).

Dlatego jest tak strasznie ważne jakiego wyboru dokonamy tu na ziemi.

Na sądzie prawo brzmi: Za każdy grzech jest śmieć Rz.6:23, Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon (prawo), a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego.Jak.2:10

Sędzia – Bóg.

Prokurator – Prawo Boże zakon.

Oskarżony – Ja i ty

Obrońca – Jezus, ale pod warunkiem, że zawierzysz się jemu póki ŻYJESZ.

 

ROZPRAWA SĄDOWA Jana Kowalskiego (bez Jezusa)

Prokurator: Mamy tu w aktach wszystkie grzechy z całego życia Jana Kowalskiego.

Prawo mówi że zasługuje na ŚMIERĆ

Sędzia: Janie co masz na swoją obronę?

Oskarżony: Ja…starałem się żyć dobrym życiem, pomagałem innym. Czy to się nie liczy?

Sędzia: Tak to się liczy, ale prawo zostało złamane i ktoś musi umrzeć.

Uznaję Cię winnym i skazuję na wieczne oddalenie od oblicza Boga to jest druga śmierć.

ROZPRAWA SĄDOWA Jana Kowalskiego (z Jezusem)

Prokurator: Mamy tu w aktach wszystkie grzechy z całego życia Jana Kowalskiego.

Prawo mówi że zasługuje na ŚMIERĆ

Sędzia: Janie co masz na swoją obronę?

Oskarżony: Ja przyjąłem ofiarę Jezusa i żyłem dla niego.

Sędzia: Tak to się liczy, ale prawo zostało złamane i ktoś musi umrzeć.

Obrońca (Jezus): Jan przyjął moją ofiarę. Ja już umarłem za jego grzechy na krzyżu.

Sędzia: Skoro Jezus już umarł za ciebie, za twój grzech Janie, wyrok został wykonany. Ty jesteś wolny od konsekwencji swojego grzechu, od śmierci.

 

Jeżeli nie przyjmiesz ofiary Pana Jezusa to nie będziesz miał obrońcy. Twój proces będzie przegrany.

 

Wyznaj Bogu, że jesteś grzesznikiem i nie potrafisz przestać grzeszyć. Proś o wybaczenie swoich grzechów tych wszystkich które pamiętasz. Zaproś Pana Jezusa do swojego serca i do swojego życia aby to ON zaczął nim teraz kierować. Powiedz to wszystko w modlitwie.

Jeśli twoje słowa były szczere, Pan Jezus wypełni twoje serce i dzięki pracy Ducha Świętego będzie ci pokazywał co należy zmienić. Bóg da ci nowe serce i nową naturę, która nie będzie już lubić grzeszyć. Jeśli tylko się potkniesz i zgrzeszysz będziesz mógł od razu przyjść z tym do Pana Jezusa a on ci odpuści twe przewinienia.

Z Bożego Słowa z 1 listu Świętego Jana 5:13 dowiadujemy się że możemy być pewni swojego zbawieniaTo napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny.

 

I co dalej?

1. Czytaj Biblię każdego dnia przez co będziesz lepiej poznawał swojego zbawiciela (sugerowana jest Ewangelia według Świętego Jana- ukazuje Jezusa jako Boga) 1 List Świętego Piotra 2:2 „Jako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.”

2. Módl się każdego dnia i rozmawiaj z Bogiem. List Świętego Pawła do Filipian 4:6-7 „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”

3. Miej społeczność z innymi ludźmi, którzy także należą do Pana Jezusa, aby pomogli ci wzrastać duchowo.

4. Mów innym co Pan Jezus dla ciebie uczynił i jak ciebie zmienia.